ADVERTORIAL

HOLLARD

AGRICULTURE

Strukturele veranderinge versterk Case IH se Suid-Afrikaanse handelaarsnetwerk

CNH Industrial het sy plaaslike teenwoordigheid versterk met die verkryging van vier besighede van Capital Equipment Group (CEG), wat die Case IH-verspreider Northmec insluit. Die verworwe afdelings sal deel vorm van 'n regsonderneming van CNH Industrial wat in Suid-Afrika gevestig is

Case IH se verbintenis tot die lewering van 'n buitengewone kliënte-ervaring sal na verwagting verder verbeter word deur die onlangse verkryging van die Suid-Afrikaanse verspreider Northmec, deur die moedermaatskappy CNH Industrial.


Northmec is een van die vier besighede wat verkry word van CEG, 'n sake-eenheid van Humulani Marketing Pty Ltd, wat uiteindelik besit word deur Invicta Holdings Limited. Die ander afdelings is toerustingsverspreider CASE Construction (CSE); onderdeleverspreider NHSA; en Landboupart, 'n verspreider van onderdele en implemente vir landboutoerusting.
Hierdie vier afdelings, wat deel uitmaak van 'n CNH Industrial-regspersoon wat in Suid-Afrika gevestig is, sal voortgaan om sake te doen onder hul gevestigde markidentiteite.

Nadat hy al langer as 'n eeu in die land sake gedoen het, is Northmec die mees gevestigde verspreider van landboutoerusting in Suid-Afrika. Die maatskappy is die enigste verspreider van Case IHmasjinerie, en bied met sy werktuie en ander landboutoerusting 'n volledige reeks vir Suid-Afrikaanse boere.


CNH Industrial sal die verhouding tussen die Case IH-handelsnaam en sy klante in Suid-Afrika en ander markte in Suider-Afrika versterk deur die operasionele bestuur van sy kommersiële verspreidings- en na-marknetwerk oor te neem. Case IH se produkaanbod, verkope en na-aflewering dienste sal steeds gelewer word volgens die hoë standaard wat deur klante verwag word, het Jacques Taylor, die nuwe besturende direkteur van Northmec, gesê. Hy het verduidelik hoe die handelsmerk sal mik om 'n bydrae te lewer tot die toekomstige groei van landbou in die streek deur sy verbintenis tot gehalte deur middel van innovasie, gevorderde tegnologie, kundigheid in landboupraktyke en professionele ondersteuning.

Voorheen was Taylor die besturende direkteur van die Afrika-afdeling, suid van die Sahara, van John Deere . Voordat hy by John Deere aangesluit het, het Taylor vir Standard Bank gewerk en het hy drie jaar na Lagos verhuis om aan die hoof te staan van die landbou-afdeling by die bank se Nigeriese eenheid, Stanbic IBTC. Hy is ook 'n deeltydse boer. Na die finale goedkeuring deur die Mededingingskommissie van Suid-Afrika en die daaropvolgende sluiting van die ooreenkoms, het Federico Bellotto, die nuut aangestelde Hoof van Landbou en Konstruksie vir CNH Industrial Agriculture and Construction Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse Doeaneunie bevestig dat die handelsmerk daarop gemik is om 'n sterk fokus op sy besigheid in hierdie gebied
te wy en klante die beste ondersteuning te bied en te verseker dat die produkaanbod vir die mark perfek ooreenstem met die spesifieke vereistes van die plaaslike landbou.


Bellotto, wat voorheen die besigheidsdirekteur van New Holland Landbou was, het gesê dat hierdie belegging 'n besondere mylpaal is vir CNH Industrial in die Republiek van Suid-Afrika, een van die belangrikste markte vir die maatskappy in Afrika en die Midde-Ooste, sowel as die wyer Suider-Afrikagebied. Dit bewys ook die vertroue van die maatskappy in die landboupotensiaal in die streek, wat byna 'n derde van die produksie van die hele vasteland uitmaak.

ENGLISH

Structural changes bolster Case IH’s South African dealer network 
CNH Industrial is strengthening its local presence with the acquisition of four businesses of Capital Equipment Group (CEG), which include Case IH distributor, Northmec. The acquired divisions will form part of a fully-owned CNH Industrial legal entity based in South Africa. 

Case IH’s commitment to delivering an exceptional customer experience is expected to be further enhanced by the recent acquisition of South African distributor Northmec by the brand’s parent company, CNH Industrial. Northmec is one of the four businesses to be acquired from Capital Equipment Group (CEG), a business unit of Humulani Marketing Pty Ltd, ultimately owned by Invicta Holdings Limited. The other divisions are CASE Construction Equipment distributor CSE; spare parts distributor NHSA; and Landboupart, a distributor of agricultural equipment spare parts and implements. These four divisions, forming part of a fully-owned CNH Industrial legal entity based in South Africa, will continue to do business under their established market identities.

Having done business in the country for more than a century, Northmec is South Africa’s most established agricultural equipment distributor. It is the sole distributor of Case IH machinery, and with its offering of implements and other agricultural equipment, provides a full line for South African farmers.


By taking full operational management of its commercial distribution and aftermarket network, CNH Industrial will strengthen the relationship between the Case IH brand and its customers in South Africa and other southern African markets.
Case IH’s product offering, aftermarket sales and services will continue to be delivered at the high standard expected by customers, said Northmec’s new Managing Director, Jacques Taylor. He explained how the brand aims to lead the way in contributing to the future growth of agriculture in the region by its commitment to quality through innovation, advanced technology, expertise in agricultural practices and professional support.
Previously, Taylor was the Managing Director of the sub-Saharan Africa division of John Deere . Prior to joining John Deere, Taylor worked for Standard Bank, and relocated to Lagos for three years to head the agricultural division at the bank’s Nigerian unit, Stanbic IBTC. He is also a part-time farmer

Following final approval by South Africa’s Competition Commission and the subsequent conclusion of the deal, the newly appointed Head of Agriculture and Construction for CNH Industrial South Africa and South Africa Customs Union, Federico Bellotto, confirmed the brand aims to devote a strong focus to its business in this territory, provide customers with the best allround support and ensure its product offering for the market perfectly matches the specific requirements of local agriculture.


Bellotto, who was previously the Business Director for New Holland Agriculture, said this investment marks an evolution for CNH Industrial in the Republic of South Africa, one of the most important markets for the company in Africa and the Middle East, as well as the wider southern Africa area. It also proves the company’s confidence in agriculture’s potential in the region, which accounts for almost a third of the entire continent’s production.


ADVERTORIAL

HOLLARD

 LANDBOU